Excursies ENCI en t Rooth pagina NGV afdeling Limburg


 • Hoofdpagina Limburg
 • Mineralengroep
 • Prehistorische Vuursteenmijnen
 • Publicaties en Multimedia

 • Lezingen agenda
 • Excursie agenda en voorwaarden
 • Excursies ENCI en t Rooth
 • Excursies mijnsteenstorten
 • Excursies grindgroeves

 • Excursies ENCI en t Rooth

 • Groeve 't Rooth

  ENCI groeve Maastricht:
  In deze groeve wordt in dagbouw mergel gewonnen voor de cementfabricage. In de hier ontsloten Krijtlagen vinden we vele fossielen uit de Krijtzee van ca. 65 miljoen jaar geleden.

  Hier is een
  geologisch profiel van de groeve in te zien (even geduld!).

  Attentie ! ! ! WIJZIGINGEN ENCI-EXCURSIES MAASTRICHT

  Met ingang van 2010 zal ENCI beginnen met de herinrichting van de groeve. Dat kan betekenen dat vanwege de veiligheid bepaalde gedeelten van de groeve niet mogen worden betreden of dat zelfs een geplande excursie geen doorgang kan hebben. Daarom is het verstandig voor vertrek eerst onze website te raadplegen.

  Aan het bezoeken van groeven, mijnstortplaatsen en andere excursie-locaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden.

  Bij een wand van 5 meter hoogte dient men een afstand van minimaal 5 meter van de wand aan te houden. Bij hogere wanden moet de minimale afstand gelijk zijn aan de hoogte van die wand. Verder dient men een afstand van minimaal 5 meter te houden tot een afgrond.

  In de Horizon van Lichtenberg mag pas gezocht worden als de excursieleiding, in overleg met de ENCI veiligheidsbegeleider, de wand heeft geïnspecteerd en, eventueel slechts gedeeltelijk, heeft vrijgegeven voor het zoeken naar fossielen.

  Deelnemers dienen in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf en andere deelnemeners. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers op geen enkele manier in gevaar brengen. Het behoort tot de mogelijkheden dat gedeelten van de groeven worden afgesloten, daar mag dus zeker niet naar fossielen worden gezocht

  Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie. Bij de ENCI excursies is continue een veiligheidstoezichthouder aanwezig. U dient zich te houden aan zijn instructies.

  Voor deelname aan iedere afzonderlijke ENCI-excursie is aanmelding via dit Aanmeldingsformulier verplicht (ook te vinden in de het eerste nummer van "Sprekende Bodem"). Om het formulier te kunnen gebruiken is het programma Acrobat Reader nodig. Dit kan gratis van de website van Adobe, www.adobe.com gedownload worden.
  In dit aanmeldingsformulier is opgenomen een "Verklaring akkoordbevinding algemene voorwaarden en instructie deelname excursies". Verder verklaart U persoonlijk te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

  Bij aankomst aan de ENCI-groeve dienen deelnemers zich te melden bij de excursieleiding. Hier worden deelnemers gekontroleerd:
  a. bent U (betalend) lid van de Afdeling Limburg; kontrole aan de hand van de ledenlijst en geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs). Alleen leden van de afdeling Limburg mogen worden toegelaten.
  b. bent U minimaal 12 jaar; alleen deelnemers van 12 jaar en ouder mogen worden toegelaten. Deelnemers tussen 12 en 18 jaar mogen alleen worden toegelaten onder 1:1 begeleiding van een volwassene, die continue de veiligheid rondom de jeugdige deelnemer bewaakt. Naam en handtekening van de begeleider worden op het formulier gezet.
  c. Is het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend.

  Bij niet voldoen aan een van deze 3 voorwaarden wordt de deelname geweigerd. Bij accoord ontvangt U een groene entreebon, die U bij de ingang van de groeve moet tonen. Een lijst van deelnemers wordt ter plekke opgemaakt en aan de ENCI-veiligheidstoezichthouder overhandigd.

  Onder deelnemers aan de excursie worden dan ook strikt en alleen die personen verstaan die dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld en ondertekend.

  • Parkeren mag alleen op de parkeerplaats links van de ENCI-hoofdingang. Daarna gaan we te voet verder naar de groeve (ca. 10 minuten lopen).
  • Auto’s en andere vervoermiddelen mogen niet in de ENCI-groeve worden meegenomen doch dienen te worden geparkeerd op de daarvoor aangegeven plaatsen.
  • Iedere deelnemer aan de excursies dient een geschikte veiligheidshelm te dragen gedurende de hele loop van de excursie. Zonder helm wordt men niet in de groeve toegelaten. Het afzetten van de helm in de groeve wordt gezien als een reden de deelnemer aan de excursie uit de groeve weg te sturen. Iedere deelnemer dient zelf te zorgen voor een geschikte veiligheidshelm!
  • Het is ten strengste verboden zich in de groeve buiten het excursiegebied te begeven, of in afgesloten gedeelten van de groeve of op het bedrijfsterrein.
  • Kinderen onder de 12 jaar mogen niet deelnemen aan de ENCI-excursies.
  • Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten.
  • Deelnemers aan de ENCI-excursie dienen uiterlijk om 08.45 uur aanwezig te zijn op de parkeerplaats bij de hoofdingang van de ENCI aan de Lage Kanaaldijk te Maastricht (dicht bij de grens met België). Om 09.00 uur lopen we naar de groeve onder begeleiding van de ENCI-toezichthouder. Op een tijdstip, dat U door de hoofdgids wordt medegedeeld, dienen alle deelnemers zich op een bepaald punt te verzamelen om daarna, weer onder begeleiding van de ENCI-toezichthouder, samen de groeve te verlaten. Excursiedeelnemers mogen dus niet tussentijds, op eigen gelegenheid, de groeve verlaten.
  • Tijdens de excursie bent u in wezen te gast bij ENCI B.V. Van deelnemers aan de excursies wordt dan ook met klem gevraagd zich als gast te gedragen. Dit betekent op de eerste plaats het zich strikt houden aan instructies gegeven door ENCI-functionarissen, het respecteren van ENCI- eigendommen (bijv. materieel) en het meenemen van ál uw eventuele afval (blikjes, papier, etc.).  Routebeschrijving ENCI:
  Komende van de richting Eindhoven rijden we door Maastricht over de A2. Aan de zuidzijde nemen we de afrit richting centrum over de Kennedybrug. Eenmaal over de Maas nemen de direct de afslag aan de rechterzijde en maken de cirkel omlaag. Bij het stoplicht gaan we linksaf de Maasboulevard op. We blijven deze weg, die verandert in Lange Kanaaldijk, ca. 2 km volgen tot aan de ENCI fabriek. Het adres is: Lange Kanaaldijk 115 te Maastricht.


  Groeve 't Rooth

  Sibelco Europe MineralsPlus stelt haar groeve in Cadier en Keer open voor belangstellenden. Deze groeve, waar in dagbouw mergel wordt gewonnen, is deels tot beschermd natuurmonument verklaard. In de hier ontsloten Krijtlagen vinden we vele fossielen uit de Krijtzee van ca. 65 miljoen jaar geleden. Hier is een
  geologisch profiel van de groeve in te zien (even geduld!).

  Vanaf 2010 is Sibelco Europe MineralsPlus actief met de verdere exploitatie van de groeve. Dat betekent dat de veiligheidssituatie continue veranderd. SE MineralsPlus zal steeds duidelijk aangeven waar wel en waar niet gezocht mag worden. SE MineralsPlus behoudt overigens het recht mensen toegang tot het groeveterrein te ontzeggen als het bedrijf inschat dat de veiligheid niet voldoende kan worden gewaarborgd. Houd U rekening met deze nieuwe situatie.

  Behoudens bijzondere omstandigheden is de groeve zaterdags toegankelijk van 9.00 tot 15.30 uur vanaf de eerste zaterdag in April t/m de laatste zaterdag in Oktober. In deze periode zijn in de namiddag leden van de Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Limburg aanwezig om op verzoek tekst en uitleg te geven. Om 15.30 uur wordt de poort gesloten en moeten alle bezoekers de groeve hebben verlaten.

  Alle bezoekers moeten zich bij aankomst melden in het kantoor van de groeve. Zij moeten daar een verklaring tekenen, zoals opgesteld door de groeve-eigenaar Sibelco Europe MineralsPlus.

  Groepen dienen zich van te voren aan te melden bij het bedrijf.

  Voor nadere inlichtingen: Sibelco Europe MineralsPlus
  Afd. PR en Voorlichting
  Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht
  Tel. 043-3663636

  Voorwaarden:

  • Betreden van de groeve gebeurt op eigen initiatief en voor eigen risico.
  • Deelnemers kunnen Sibelco Europe MineralsPlus, de Stichting het Limburgs Landschap, de excursieleiders en de Nederlandse Geologische Vereniging niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden nadeel of schade in welke vorm dan ook.
  • Alle bezoekers dienen zich bij aankomst in het kantoor aan de ingang van de groeve te melden! Zij moeten daar een verklaring, opgesteld door eigenaar Sibelco Europe MineralsPlus, tekenen.
  • Auto's en andere voertuigen zijn niet toegestaan in de groeve en moeten op de aangegeven parkeerplaats gezet worden. Na het passeren van de eerste poort mag alleen aan de rechterkant van de weg geparkeerd worden.
  • Attentie: U betreedt een gebied waar grazers in wild kuddeverband lopen!
   De grazers, paarden en geiten, weten dat de mensen hun niets doen, maar het zijn geen kinderboerderijdieren. Blijf altijd op zo'n 25 meter afstand van de dieren en voer of aai ze niet. Vooral paarden kunnen hierdoor opdringerig worden, wat tot problemen kan leiden. Juist door ze met rust te laten kunt U hun natuurlijke gedrag het beste zien.
   Honden zijn niet toegestaan. Honden worden door de grazers instinctmatig als gevaar gezien, zeker als er jonge dieren in de groep lopen. Honden kunnen dus voor gevaarlijke situaties zorgen en verstoren ook het overige wild.
  • Parkeer auto of fiets nooit in het begrazingsgebied. Het voertuig kan dan ernstig beschadigd worden door nieuwsgierige grazers.
  • U betreedt een beschermd natuurmonument; Wijk niet af van de paden en pluk geen bloemen of planten.
  • Begeef U niet onder of boven de groevewand.

  Routebeschrijving 't Rooth:
  Komende van de richting Eindhoven rijden we door Maastricht over de A2. Halverwege gaan we linkaf richting Bemelen. Bij de waterput slaan we rechtsaf richting St. Antoniusbank en volgen de weg omhoog tot buiten de bebouwde kom. Daar slaan we linksaf en volgen de weg tot aan de ingang van de groeve. • © NGV 2002-2014
  Email NGV Limburg
  Home